نویسنده

اگر شما به دنبال نویسنده کتاب، به نام auhtor در قسمت جستجو وارد کنید. از آنجا که می توانید آنها را توسط offferer خلاصه نام اولین استفاده نکنید.

یا استفاده از نحو گسترده جستجو یا فرم تمدید جستجو را وارد کنید اطلاعات mor راحت.