سلب مسئولیت

محتوای وب سایت

بدون گارانتی است آنچه برای محتوای وب سایت در هر راه.

قیمت محصولات می تواند از قیمت های واقعی در حالی که سفارش متفاوت می باشد. هر زمان که شما در حال سفارش محصولات و قیمت ها را بررسی کنید.

هیچ قرارداد

با استفاده از این وب سایت در هر قرارداد بین IMSoft و کاربر عملکرد نیست.